Officieel reglement van de wedstrijd zonder aankoopverplichting “Coca-Cola Move to the Beat Mark Ronson Gig”

Algemene bepalingen

1. De actie “Coca-Cola Move to the Beat Mark Ronson Gig” wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV. (hierna verder “Coca-Cola” genoemd). Aan deze actie kan iedereen deelnemen die woonachtig is in België, en die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Enterprises Belgium BVBA, van Coca-Cola Services NV., van een van de ondernemingen die banden heeft met de vermelde bedrijven, van één van hun marketingbureaus en alle andere partners van deze actie, alsook hun familieleden.

2. Het wedstrijdreglement is hier terug te vinden

3. Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting is enkel geldig van 04/04/2012 tot 10/04/2012 (middernacht).

4. Er kan niet aan deze actie deelgenomen worden op een andere manier dan degene die beschreven wordt in het onderhavige reglement.

5. Aan deze actie kan enkel worden deelgenomen door personen die woonachtig zijn in België. Er zal geen enkele prijs worden toegewezen buiten deze landen.

6. Onder de term “deelnemer” wordt, in het kader van dit reglement, elke natuurlijke persoon verstaan die in België woonachtig is. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs te leveren van hun identiteit, zodanig dat de organisator eventueel misbruik kan nagaan en bestraffen.

7. In het kader van deze wedstrijd krijgt 1 winnaar , die de vragen van de wedstrijd correct heeft beantwoordt en die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst heeft benaderd, 1 verblijf voor 2 personen naar Londen om de “Coca-Cola Move to the Beat Mark Ronson Gig” bij te wonen. Dit verblijf omvat de heen en terug tickets voor de Eurostar, vervoer naar het hotel, 1 hotelovernachting in een tweepersoonskamer ontbijt inbegrepen – behalve dranken- en vervoer naar de “Coca-Cola Move to the Beat Mark Ronson Gig”.

8. De jury zal haar beslissingen in geen geval moeten rechtvaardigen. Deze zijn onherroepelijk.

9. De winnaar zal persoonlijk , ten laatste op 01/05/2012, per e-mail op de hoogte worden gebracht op het adres, opgegeven op het moment van zijn online inschrijving voor deze wedstrijd.

10. In het geval dat de bevestigings-e-mail 3 maal geweigerd wordt (“returned mail: see transcript for -details”, “Warning: could not send message for past 4 hours”, “Undeliverable”, “Delivery Status Notification (Failure)”, enz.), of indien de winnaar niet antwoordt op de vraag om zijn coördinaten per e-mail te bevestigen binnen de gestelde termijn, zal de prijs opnieuw toegekend worden en verliest de winnaar elk recht op eender welke vergoeding, in welke vorm dan ook.

Algemene bepalingen

11. Deze actie in België staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Maréchal Joffre laan 131, die toezicht zal houden op het hele proces. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er kan geen bezwaar tegen worden aangetekend.

12. Deelname aan de onderhavige actie houdt de volledige aanvaarding in van het onderhavige reglement, met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren zouden moeten nemen in het geval van overmacht om het goede verloop van de actie te verzekeren. Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca-Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie tijdens de promotieperiode aan te passen.

13. De prijs en de modaliteiten ervan kunnen op elk moment door Coca-Cola worden aangepast. Coca-Cola kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor een wijziging van de voorwaarden in verband met de prijs.

14. Coca-Cola, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel en RMG, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare behandelt alle gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de wet van 08/12/92 met betrekking tot de Bescherming van de Privésfeer, en met de wet van 2 augustus van 2002 met betrekking tot de persoonlijke bescherming voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens. Met uitzondering van gevallen waarin de deelnemer dit expliciet weigert, kan de firma deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen of verwante bedrijven. De deelnemer heeft toegangsrecht tot de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan, desgevallend, verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te schrappen door te schrijven naar Coca-Cola BP 176 – 1180 Brussel.

15. In het geval dat één van de bepalingen van het onderhavige reglement niet nageleefd zou worden of een poging tot fraude of vals spelen, zal de prijs die normaal gezien op basis van dit reglement zou worden toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel recht meer hebben op welke prijs dan ook, van welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich overigens het recht voor om elke deelnemer die vals heeft gespeeld, die fraude heeft gepleegd of die het onderhavige reglement heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten.

16. Aangezien de bepaling van de winnaars uitsluitend gebeurt op basis van een informaticaprocedé, kan Coca-cola niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele fout van de informaticanetwerken, verliezen, vertragingen of technische gebreken die veroorzaakt worden door het Internet, of van of bij de dienstenleveranciers die tussenbeide komen bij het verzenden van de gegevens en bij het hosten van de website.

17. Coca-Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts… .

18. Coca-Cola kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

• ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die het gevolg zijn van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit ongeacht de aard ervan;

• verliezen of vertragingen van welke aard dan ook die veroorzaakt worden door derden (spoorwegmaatschappij, transportmaatschappijen, handling-maatschappij, enz.)

• drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

• extra kosten en / of verblijfskosten of vervoerskosten – buiten de kosten waarvan in onderhavig reglement uitdrukkelijk is vermeld dat ze ten laste worden genomen door Coca-Cola – en die de winnaar eventueel moet dragen in het kader van zijn/haar deelname aan de actie, de ontvangst van de prijs en het gebruik dat hij/zij ervan zal maken.

• het feit dat de winnaar geen toestemming krijgt van de autoriteiten om naar Londen te gaan, hij/zij niet op de dag van vertrek op de aangegeven tijd aanwezig is, hij/zij zijn/haar visum, paspoort of enig ander document dat nodig is voor de reis, niet bij zich heeft of dit niet geldig is.

19. De winnaar en de medebegunstigden moeten ervoor zorgen de geldige reisdocumenten bij zich te hebben die nodig zijn voor de betreffende bestemming en zich vrij te maken voor de duur van de reis. Ze moeten ervoor zorgen alle verzekeringen af te sluiten die ze nodig achten. Indien ze niet aan onderhavige clausule voldoen, verliezen de winnaars en de medebegunstigden het recht om op een latere datum aanspraak te maken op hun prijs en op enige vergoeding van welke aard dan ook.

20. De winnaar die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt op het ogenblik dat hij gebruik maakt van zijn prijs, moet een door de gemeente gewettigde vergunning van een ouder of wettelijke voogd bezorgen aan Coca-Cola binnen de gevraagde termijn, bij ontstentenis zal de winnaar zijn prijs verliezen.

21. De winnaar die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt op het ogenblik dat hij gebruik maakt van zijn prijs, moet vergezeld zijn van een ouder of van een wettelijke voogd.

22. Coca-Cola is niet aansprakelijk voor:

– Eventuele fouten op de tickets die door de spoorwegmaatschappij uitgereikt worden.

– Annuleringen en wijzigingen van reisdata en -tijden.

– Wijzigingen van de bestemmingen en alle andere problemen die verband houden met de spoorwegmaatschappij.

23. De winnaar stemt ermee in mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties die gepaard zullen gaan met de toewijzing en de uitreiking van deze prijs. Ze stemmen ermee in dat hun foto zonder enige vergoeding en ongeacht het medium kan worden gebruikt voor publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola.

24. De prijs is niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.

25. Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden gebracht.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content