Strip Award: Het reglement

U bent een striptalent en u wilt deelnemen aan de Strip Award? Alle details leest u in het reglement.

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Roularta Media N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 8800 Roeselare, Meiboomlaan 55 (hierna “Roularta” genoemd), in samenwerking met NIX (stripauteur en hoogleraar beeldverhaal aan de kunsthogeschool Sint-Lukas Brussel). De wedstrijd loopt van augustus 2011 tot mei 2012 en verloopt zoals hierna bepaald.

2. Iedere inwoner van België kan zich kandidaat stellen om aan deze wedstrijd deel te nemen, met uitsluiting van de vaste en tijdelijke medewerkers van Roularta.

3. Je kandidaat stellen voor deelname aan de wedstrijd doe je door 4 pagina’s beeldverhaal in te sturen per e-mail naar NIX, coördinator van de Strip Award, op het adres nix@knack.be. De inzendingen moeten ons ten laatste bereiken op 1/10/2011 om 24 u. waarbij datum en uur van versturen van het e-mailbericht geldt als bewijs. Nadien worden geen inzendingen meer aanvaard.

4. De inhoud en de uitvoering van het beeldverhaal zijn vrij. Je kan vrij kiezen voor een doorlopend verhaal van 4 pagina’s , 4 verhalen van 1 pagina of stopstrips gespreid over 4 pagina’s. Cartoons worden niet aanmerking genomen.

5. Het werk mag voordien niet eerder gepubliceerd zijn in de Nederlandse taal op een oplage groter dan 1000 exemplaren.

6. Het formaat van de pagina’s, gerekend zonder witte marge rondom de kaders is breedte 163 mm x hoogte 215 mm. Het ingestuurde werk is opgeslagen in 4 afzonderlijke bestanden, 1 bestand per pagina, in formaat JPG, CMYK, 300dpi. In de pagina staat rechts onderaan in de witte ruimte tussen de vakjes een cijfer van 1 tot 4 dat de volgorde van de pagina’s aangeeft.

7. De ingezonden werken worden beoordeeld door een jury, bestaande uit NIX en de redactie van Knack Focus en Focus LeVif.

8. Deelnemen aan de eigenlijke wedstrijd doe je wanneer je werk geselecteerd wordt door de jury. Na eventuele inhoudelijke, visuele en/of technische aanpassingen aan je werk in overleg met NIX, wordt je werk dan in Knack Focus en Focus LeVif gepubliceerd gedurende 4 weken à rato van 1 pagina per week.

9. Een auteur wiens werk geselecteerd wordt, verbindt er zich toe dit werk niet opnieuw te publiceren in de Nederlandse taal zonder expliciete verwijzing naar de Knack Focus Strip Award 2011.

10. Er zijn twee prijzen verbonden aan deze wedstrijd. De prijs van het publiek en de Focus-prijs.

11. De prijs van het publiek wordt toebedeeld aan de winnaar die geselecteerd wordt door het publiek van Knack Focus en Focus LeVif via hun websites en via een wedstrijdformulier in beide magazines na afloop van de publicaties.

12. De Focus -prijs wordt geselecteerd door de jury bestaande uit NIX en de redacties van Knack Focus en Focus LeVif. De prijs bedraagt een contract om een jaargang lang één strippagina per week te publiceren in Knack Focus en Focus LeVif tegen vergoeding.

13. Het wedstrijdreglement kan geraadpleegd worden op de Knack website. http://www. knackfocus.be/stripstrijd2012

14. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met alle voorwaarden van het wedstrijdreglement. Elke inbreuk op dit reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.

15. Voor de publicatie van de 4 ingestuurde pagina’s, onder welke vorm ook, is geen vergoeding voorzien.

16. Het eigendoms- en publicatierecht van elk ingezonden en gepubliceerd beeldverhaal wordt gedeeld met Roularta. Beide partijen behouden de vrijheid van herpublicatie, mits expliciete verwijzing naar elkaar.

17. De kandidaten deelnemers en de deelnemers aan de wedstrijd moeten te allen tijde hun auteurschap over hun ingezonden werken kunnen aantonen en dragen – met uitsluiting van de organisatoren – de volledige verantwoordelijkheid over hun ingezonden werken.

18. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Roularta zijn zonder verhaal.

19. Iedere inzender verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Roularta toestemming tot de publicatie en het gebruik van zijn naam, adres en voorkomen en verzaakt aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

20. De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Roularta en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, direct marketing of worden doorgegeven aan derden. U heeft toegangsrecht en een verbeteringsrecht bij Roularta met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

21. Roularta oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kan Roularta alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren.

Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door Roularta toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit en worden gepubliceerd zoals huidig reglement. In geen geval kan Roularta aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content