Cliptip: Sonford & Mums - Winter Chins

Cliptip: Sonford & Mums - Winter Chins

Onder het alias Sonford & Mums pariodeert een Iers viertal Mumford & Sons. Ze vormden Winter Winds om tot Winter Chins.