Sherlock: Elementaire televisie

Sherlock: Elementaire televisie

BBC stopte Sherlock Holmes in een modern kleedje, en dat leverde een geweldige minireeks op.