Gent Jazz Dag 6: Gilberto Gil

Gent Jazz Dag 6: Gilberto Gil

Não falo português? Infelizmente, want op Gent Jazz werd er gisteren volop Portugees gepraat én gezongen.